.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı :
Telefon :
E-mail :

1.2 -ALICI
Adı/soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.spazio.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi : Kargo Ücreti :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
1- ALICI, www.spazio.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, caymaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin yukarıda yeralan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.
2- Sözleşme konusu ürün, alıcının siparişin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir.
3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ALICI, ALICI'nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.
4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5- ALICI, alışverişin/ödemenin yapıldığı kredi kartının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda ödeme işleminin iptal edilmesini bankadan talep edebilir. Bu halde kartı çıkaran kuruluş/banka itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde ödeme tutarını ALICI'ya iade eder.
6- SATICI, stok tükenmesi vb ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir. Bu süre sonunda da teslim edemiyorsa bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

MADDE 5 - ALICI'NIN CAYMA HAKKI
1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı geri verilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
2- ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;
a.Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
b.ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve/veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

3- Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-İçinde sarf malzemesi bulunan ürünler

4- ALICI'nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü sözkonusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. ALICI yazılı bildirimi yapmakla yükümlüdür. Yazılı bildirimin yapılmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI'ya ödeme yapılırsa ALICI SATICI'dan ödediği bedel dışında faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.
5- Sözleşme gereğince SATICI'nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI para iadesini ALICI'nın bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda SATICI'nın hiçbir sorumluluğu kalmaz. Böyle bir durumda ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamaz.

MADDE 6 - DİĞER HÜKÜMLER
1-Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.
2-Bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
3-Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
4-ALICI, işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve tetkik ederek ve kabul ederek imzalamıştır.
5-İki nüsha olarak düzenlenmiş olan işbu sözleşmenin bir nüshası ile ön bilgilerin teyidine ilişkin onayın bir nüshası ALICI'nın kendi el yazısı ile imzalanmış ve ALICI'ya teslim edilmiştir.
6-İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaşması ile yürürlüğe girer ve SATICI açısından bağlayıcı ve geçerli olur.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
ALICI
Tarih :